Sözcünün Yükselişini Time Haber Yaptı
Gönderen: admin Tarih: 17 Şub, 2013 At 05:59 PM | Kategorisi : Haber, Magazin | 0 Yorum

Sozcunun-Yukselisini-Time-Haber-YaptiDünyanın en haber dergilerinden Time SÖZCÜ’nün muhalif çizgisiyle, Türkiye’nin en oldukça çok satan 4’üncü gazetesi olduğunu yazdı…
Amerikan der­gi­si, Tür­ki­ye­’de­ki tar­tış­ma­lı da­va­lar­la il­gi­li ya­zı­da şu tes­pi­te yer ver­di: “ik­ti­da­rın, ba­sı­nı bir hi­za­da tut­mak için üs­tü ka­pa­lı ya da açık bir şe­kil­de yap­tı­ğı bas­kı­lar, SÖZ­CÜ Ga­ze­te­si­’nin yük­se­li­şi­ni sağ­la­dı.”DER­Gi ay­rı­ca, “is­tan­bul ve An­ka­ra gi­bi bü­yük kent­le­rin ka­tı la­ik bölgelerinde ya­şa­yan­lar, SÖZ­CÜ­’yü almaya özen gös­te­ri­yo­r” de­di.
Reklam Alanı
Tür­ki­ye­’de, Çi­n’­de­kin­den da­ha faz­la ga­ze­te­ci­nin ha­pis­te ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti.Tür­ki­ye­’nin Ata­türk­çü ve la­ik gö­rüş­lü ga­ze­te­si SÖZCÜ­’nün yük­se­li­şi, dün­ya ba­sı­nı­nın da dik­ka­ti­ni çek­ti. AB­D’­de ya­yım­la­nan haf­ta­lık ha­ber der­gi­si Ti­me, Er­ge­ne­kon Da­va­sı baş­ta ol­mak üze­re Si­liv­ri­’de tu­tuk­lu bu­lu­nan yüz­ler­ce su­bay, ko­mu­tan, aka­de­mis­yen, ga­ze­te­ci, ya­zar ve si­ya­set­çi­nin yar­gı­lan­dı­ğı da­va­lar­la il­gi­li ya­yım­la­dı­ğı bir ma­ka­le­de SÖZCÜ ga­ze­te­si­ne de yer ayır­dı. Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’nın ken­di di­re­ni­şi­ni oluş­tur­du­ğu­nun ifa­de edil­di­ği ma­ka­le­de, “Söz­cü gi­bi ga­ze­te­le­rin yük­se­li­şi, hi­za­da dur­ma­la­rı için hü­kü­met bas­kı­sıy­la kar­şı kar­şı­ya olan ulu­sal med­ya­ya Er­do­ğa­n’­ın uy­gu­la­dı­ğı kı­sıt­la­ma­la­rı­nın so­nu­cu­du­r” de­nil­di.De­lil­ler şa­ibe­liSÖZCÜ’nün şu an­da ül­ke­nin en oldukça çok sa­tan dör­dün­cü ga­ze­te­si ol­du­ğu ya­zı­lan Ti­me der­gi­sin­de, “is­tan­bul ve An­ka­ra gi­bi bü­yük kent­le­rin la­ik çev­re­le­rin­de in­san­lar Söz­cü­’nün bir kop­ya­sı­nı al­ma­ya özen gös­te­ri­yo­r” tepitine yer verildi.Politik baskı varNew York mer­kez­li der­gi­de­ki ma­ka­lede­, fark­lı ki­şi­ler­den alın­tı­la­ra yer ve­rilir­ken, da­va­lar­la il­gi­li ge­li­nen son nok­ta­nın, uzun tu­tuk­lu­luk, şa­ibe­li de­lil­ler gibi ol­gu­lar­la cid­di bi­çim­de yıp­ran­mış ol­du­ğu­nu da kay­de­tti. Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Si­liv­ri da­va­la­rı­na iliş­kin tu­tum de­ği­şik­li­ği­nin baş­kan­lık gi­bi po­li­tik he­sap­lar­la il­gi­li ol­du­ğu ve Si­liv­ri­’de ya­şa­na­cak­la­rın ge­le­cek­te­ki po­li­tik ge­liş­me­ler açı­sın­dan da ‘be­lir­le­yi­ci ola­ca­ğı­’ yo­rum­la­rı­nın yer al­dı­ğı ma­ka­le, “Po­li­tik ola­rak bas­kı al­tın­da tu­tu­lan­la­rın ge­ri dön­mek gi­bi bir huy­la­rı var. Hiç kim­se de­ğil­se bi­le, bu­nu en oldukça çok par­ti ya­sak­la­ma­la­rı­nı ve hap­si at­lat­mış Er­do­ğa­n’­ın bil­me­si ge­re­-ki­r” yo­rumu yer aldı.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

About -

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>