Uygun Kredi Bak

Uygun Kredi Bak

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Sözcünün Yükselişini Time Haber Yaptı
Sözcünün Yükselişini Time Haber Yaptı

Dünyanın en haber dergilerinden Time SÖZCÜ’nün muhalif çizgisiyle, Türkiye’nin en oldukça çok satan 4’üncü gazetesi olduğunu yazdı…Amerikan der­gi­si, Tür­ki­ye­’de­ki tar­tış­ma­lı da­va­lar­la il­gi­li ya­zı­da şu tes­pi­te yer ver­di: “ik­ti­da­rın, ba­sı­nı bir hi­za­da tut­mak için üs­tü ka­pa­lı ya da açık bir şe­kil­de yap­tı­ğı bas­kı­lar, SÖZ­CÜ Ga­ze­te­si­’nin yük­se­li­şi­ni sağ­la­dı.”DER­Gi ay­rı­ca, “is­tan­bul ve An­ka­ra gi­bi bü­yük kent­le­rin ka­tı la­ik […]

Sozcunun-Yukselisini-Time-Haber-YaptiDünyanın en haber dergilerinden Time SÖZCÜ’nün muhalif çizgisiyle, Türkiye’nin en oldukça çok satan 4’üncü gazetesi olduğunu yazdı…
Amerikan der­gi­si, Tür­ki­ye­’de­ki tar­tış­ma­lı da­va­lar­la il­gi­li ya­zı­da şu tes­pi­te yer ver­di: “ik­ti­da­rın, ba­sı­nı bir hi­za­da tut­mak için üs­tü ka­pa­lı ya da açık bir şe­kil­de yap­tı­ğı bas­kı­lar, SÖZ­CÜ Ga­ze­te­si­’nin yük­se­li­şi­ni sağ­la­dı.”DER­Gi ay­rı­ca, “is­tan­bul ve An­ka­ra gi­bi bü­yük kent­le­rin ka­tı la­ik bölgelerinde ya­şa­yan­lar, SÖZ­CÜ­’yü almaya özen gös­te­ri­yo­r” de­di. [r] Tür­ki­ye­’de, Çi­n’­de­kin­den da­ha faz­la ga­ze­te­ci­nin ha­pis­te ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti.Tür­ki­ye­’nin Ata­türk­çü ve la­ik gö­rüş­lü ga­ze­te­si SÖZCÜ­’nün yük­se­li­şi, dün­ya ba­sı­nı­nın da dik­ka­ti­ni çek­ti. AB­D’­de ya­yım­la­nan haf­ta­lık ha­ber der­gi­si Ti­me, Er­ge­ne­kon Da­va­sı baş­ta ol­mak üze­re Si­liv­ri­’de tu­tuk­lu bu­lu­nan yüz­ler­ce su­bay, ko­mu­tan, aka­de­mis­yen, ga­ze­te­ci, ya­zar ve si­ya­set­çi­nin yar­gı­lan­dı­ğı da­va­lar­la il­gi­li ya­yım­la­dı­ğı bir ma­ka­le­de SÖZCÜ ga­ze­te­si­ne de yer ayır­dı. Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’nın ken­di di­re­ni­şi­ni oluş­tur­du­ğu­nun ifa­de edil­di­ği ma­ka­le­de, “Söz­cü gi­bi ga­ze­te­le­rin yük­se­li­şi, hi­za­da dur­ma­la­rı için hü­kü­met bas­kı­sıy­la kar­şı kar­şı­ya olan ulu­sal med­ya­ya Er­do­ğa­n’­ın uy­gu­la­dı­ğı kı­sıt­la­ma­la­rı­nın so­nu­cu­du­r” de­nil­di.De­lil­ler şa­ibe­liSÖZCÜ’nün şu an­da ül­ke­nin en oldukça çok sa­tan dör­dün­cü ga­ze­te­si ol­du­ğu ya­zı­lan Ti­me der­gi­sin­de, “is­tan­bul ve An­ka­ra gi­bi bü­yük kent­le­rin la­ik çev­re­le­rin­de in­san­lar Söz­cü­’nün bir kop­ya­sı­nı al­ma­ya özen gös­te­ri­yo­r” tepitine yer verildi.Politik baskı varNew York mer­kez­li der­gi­de­ki ma­ka­lede­, fark­lı ki­şi­ler­den alın­tı­la­ra yer ve­rilir­ken, da­va­lar­la il­gi­li ge­li­nen son nok­ta­nın, uzun tu­tuk­lu­luk, şa­ibe­li de­lil­ler gibi ol­gu­lar­la cid­di bi­çim­de yıp­ran­mış ol­du­ğu­nu da kay­de­tti. Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Si­liv­ri da­va­la­rı­na iliş­kin tu­tum de­ği­şik­li­ği­nin baş­kan­lık gi­bi po­li­tik he­sap­lar­la il­gi­li ol­du­ğu ve Si­liv­ri­’de ya­şa­na­cak­la­rın ge­le­cek­te­ki po­li­tik ge­liş­me­ler açı­sın­dan da ‘be­lir­le­yi­ci ola­ca­ğı­’ yo­rum­la­rı­nın yer al­dı­ğı ma­ka­le, “Po­li­tik ola­rak bas­kı al­tın­da tu­tu­lan­la­rın ge­ri dön­mek gi­bi bir huy­la­rı var. Hiç kim­se de­ğil­se bi­le, bu­nu en oldukça çok par­ti ya­sak­la­ma­la­rı­nı ve hap­si at­lat­mış Er­do­ğa­n’­ın bil­me­si ge­re­-ki­r” yo­rumu yer aldı.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz