Uygun Kredi Bak

Uygun Kredi Bak

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Dershane Düzenlemesi Meclisten Geçti
  • Ana Sayfa » Haber
  • 1 Mart 2014 - 23:36:12
Dershane Düzenlemesi Meclisten Geçti

Dershane düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. TBMM’deki oylamada 22 ret, 226 kabul oyu çıktı. Dershaneler ile alaka-lı düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.DERSHANELER 1 EYLÜL 2015’E KADAR DEVAM EDECEKKanunun yürürlüğe girdiği tarihte faal olan dershaneler ile bu kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezleri, eğitim öğretim […]

Dershane-Duzenlemesi-Meclisten-Gecti Dershane düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. TBMM’deki oylamada 22 ret, 226 kabul oyu çıktı.
Dershaneler ile alaka-lı düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.DERSHANELER 1 EYLÜL 2015’E KADAR DEVAM EDECEKKanunun yürürlüğe girdiği tarihte faal olan dershaneler ile bu kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezleri, eğitim öğretim faaliyetlerine 1 Eylül 2015’e kadar devam [r] edebilecek.Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Eylül 2015 tarihine kadar başvuranları, belirlenecek esaslara göre uygun görülmesi halinde öğretim kurumlarına dönüşüm programına alacak.Dönüşüm programına alınan kurumların, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar mevzuatta öngörülen şartları karşılamaları kaydı ile dönüşebilecekleri okul ve ötek i kurum türleri ile dönüşüm esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.Milli Eğitim Temel Kanunu ile birtakım Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Tasarı’nın kabul gören 1. bölümüne göre, yurtdışında eğitim alabilir öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sınav şeklinde olacak.Yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı’nca ya dadüzenlenecek protokolle ÖSYM tarafından yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nı yazılı sınav yerine kullanabilecek.Öğrencilerin seçiminde yazılı sınav ve sözlü sınav ile mezuniyet not ortalaması Bakanlıkça belirlenecek ağırlıklar ile dikkate alınacak.Sözlü sınava çağrılan adaylar, bakanlıkça oluşturulabilir komisyon tarafından değerlendirilecek. Adaylar, komisyon tarafından genel alan bilgisi konularına dairbilgi düzeyi ve akademik çalışmalara yatkınlığı alanlarında belirtilen özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecek.Bunun dışında sözlü sınavla alaka-lı herhangi bir kayıt sistemi kullanılamayacak. Sözlü sınavın soru ve cevaplarının önceden hazırlanması zorunlu olmayacak.Mecburi hizmet karşılığı yurtdışına gönderilenler öğrenimlerini bitirdiktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların alaka-lı kadrolarına atanacak.Milli Eğitim Bakanlığı adına yurtdışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini bitirdiktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanacak.Bu şahısla-rın yurtdışında lisansüstü eğitim maksadı ile geçirdikleri sürelerin heps i memuriyette geçmiş sayılacak, bu sürelerin her sene-si bir kademe ilerlemesine ve her 3 sene-si bir derece yükselmesine esas olacak.ADAY ÖĞRETMENLERAday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu’ndaki şartlara ek olarak, yönetmelikle saptanan yükseköğretim kurumlarından mezun olma, Bakanlıkça ve ÖSYM tarafından yapılabilir sınavlarda başarılı olma şartları aranacak.Aday öğretmenler, en az bir se-ne fiilen çalışmak, performans değerlendirmesine göre başarılı olmak kaydı ile yazılı ve sözlü sınava girebilecek. Aday öğretmenler, bakanlıkça oluşturulabilir komisyonca değerlendirilecek.Sınavda başarılı olanlar öğretmen şeklinde atanacak, başarısız olanlar bir başka il ya dailçede görevlendirilecek, bir se-ne içinde yenide n sınava girme hakkı tanınacak. Sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişiği kesilecek.Öğretim elemanları, memur ve ötek i personele uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma olabilecek.25 se-ne SÜRELİ İRTİFAK HAKKIHazine’ye ait taşınmazlar üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz şeklinde daha fazla 25 se-ne süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek. İrtifak hakkı, ilk se-ne için yatırım konusu taşınmazın emlak vergisine esas asgari mkare birim değerinin binde 5’i tutarındaki bedel üzerinden olacak.Birden fazla istekli olması halinde, bu bedelin dışında istekliler arasında bir defaya mahsus alınabilir katılım payı üzerinden arttırma ihalesi yapılacak. İhale sonucunda en yüksek katılım payını teklif eden yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis edilebilecek.Aynı taşınmaz için birden fazla irtifak hakkı tesis talebi olması halinde, dönüşüm programına alınan dershanelerden gelen irtifak hakkı talepleri öncelikle değerlendirilecek.Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun biraraya gelerek kurdukları firma tüzel kişiliklerince, aynı taşınmaz için müracaat edilmesi halinda bunların başvuruları öncelikli şeklinde değerlendirilecek.Mülkiyeti Hazine’ye ait ve bakanlığa tahsisli taşınmazlar üzerindeki okul binalarının heps i ya dabazısı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, pazarlık usulüyle 10 sene-ye kadar bakanlıkça kiraya verilebilecek.Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kiralanan kantin, salon, açık alan ve benzeri yerlere dairkira sözleşmeleri, bakanlıkça saptanan eğitim-öğretim dönemi sonu itibarıyla, fesih tarihi itibarıylan önceki dönemlere dairbedeller tahsil edilmek suretiyle ve tazminat alınmaksızın feshedilecek. Bu durumda, okul-aile birliği ve işleticiler tarafından hak ve tazminat talebinde bulunulamayacak.Mili Savunma Bakanlığı’na tahsisli şeklinde akaryakıt ikmal ve NATO POL tesisleri işletmesi başkanlığınca kullanılan taşınmazlar ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı mülkiyetindeki taşınmazlar için Milli Savunma Bakanlığı’nın uygun görüşü aranacak.KANUNDAN DERSHANE TANIMI ÇIKARILIYORTasarıyla, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndan “dershane” tanımı çıkarılıyor. Bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile ortaöğretime ya dayükseköğretime giriş sınavlarına ya dabu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması mümkün olmayacak.”Okul” tanımı tasarıda, “Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ile bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim özel okulları” şeklinde yenide n dan yapılıyor.”Çeşitli kurslar” tanımı değiştirilerek, bu kursların ortaöğretime ya dayükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla; şahısla-rın sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek maksadı ile faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanıyor.Öğrenci etüt eğitim merkezleri, 12 yaş ve altındaki öğrencilere yönelik şeklinde faaliyet gösterecek şekilde yenide n dan düzenlenecek.Bu düzenleme kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulları için 1 Eylül tarihi itibarıylan sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak.Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak maksadı ile yürütülen faaliyetler Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin ve denetimine tabi olacak. Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim kurumları için bu düzenlemede öngörülen kurallara uymakla yükümlü olacak.Dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışan ve emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almayan eğitim personeli, gerekli şartları taşımaları halinde öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilecek. Atamalarda, KPSS şartı aranmayacak, sözlü sınavda başarılı olmak yeterli sayılacak.Kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle, saptanan hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilecek eğitim personeli, sağlık özrü hariç 4 se-ne süreyle başka bir yere atanamayacak. Bakanlıkta istihdam edilenleri, ayrıldıkları özel eğitim kurumlarından kıdem ve ihbar tazminatı talep edemeyecek.ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİÖzel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilecek.Bu kapsamda eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da 48-66 ay arasında olmak şartı ile daha fazla bir eğitim öğretim sene-si süresince yararlandırılabilecek.Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için saptanan asgari öğrenci sayısının üzerinde ve derslik başına saptanan azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilecek.Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik hali, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler, ayrı ayrı ya dabirlik-te dikkate alınarak verilebilecek.Dönüşüm programı kapsamındaki kurumları, aynı amaç ve niteliklerinin korunması şartı ile devir alanlar, bu madde hükümlerinden bakanlığın izniyle yararlandırılabilecek.Dönüşüm sürecinin bitiminde, dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun taşıması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilecek. Bu durumdaki kurumlardan, teşvik uygulamaları kapsamında yararlandıkları eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet ve haklar ile ötek i teşviklerin parasal tutarının, alaka-lı teşvikten yararlandırılma tarihi itibarıylan itibaren hesaplanabilir gecikme zammı ile birlik-te bir ay içerisinde ödenmesi yapılabilir tebligatla ilgililerden istenecek.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • Etiketler
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz