Uygun Kredi Bak

Uygun Kredi Bak

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Çalışan Annelerin Hakları Kesinleşti
  • Ana Sayfa » Haber
  • 16 Ağustos 2013 - 07:50:27
Çalışan Annelerin Hakları Kesinleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gebe ve emziren kadın milletinin çalıştırılma şartları ile alaka-lı şeklinde yeni düzenlemeler getirdi.Yönetmenliğe göre; Gerekli görüldüğü halde gebe çalışan, daha hafif işlerde çalıştırılacak. Çalışanın ücretinde kesinti yapılmayacak. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, ücretsiz izinli sayılması sağlanabilir Anca k bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabına dahil olmayacak. Gebe çalışan, […]

Calisan-Annelerin-Haklari-KesinlestiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gebe ve emziren kadın milletinin çalıştırılma şartları ile alaka-lı şeklinde yeni düzenlemeler getirdi.
Yönetmenliğe göre; Gerekli görüldüğü halde gebe çalışan, daha hafif işlerde çalıştırılacak. Çalışanın ücretinde kesinti yapılmayacak. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, ücretsiz izinli sayılması sağlanabilir Anca k bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabına dahil olmayacak. Gebe çalışan, gece çalışmayacak, çalışma saati 7.5 saatti geçmeyecek. Gebe [r] çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik checkleri için ücretli izin verilecek. Emziren kadın milleti için de işyerlerinde birtakım uygulamalar geçerli olacak.işte, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan o yönetmelik:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:GEBE ya daEMZiREN kadın milletinin ÇALIޞTIRILMA ޞARTLARIYLAEMZiRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINADAiR YÖNETMELiKBiRiNCi BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gebe, yeni doğum yapmış ya daemziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının ya daçocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalışan çalıştıran işyerlerine uygulanır.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik iş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Gebe çalışan: Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini bilgilendiren çalışanı,b) Emziren çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı,c) Emzirme odaları: Çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları,ç) Yeni doğum yapmış çalışan: Yeni doğum yapmış ve işverenini hali hakkında bilgilendiren çalışanı,d) Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği sonucu ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri, ifade eder.iKiNCi BÖLÜMGenel ve Özel HükümlerUygulamada öncelikMADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu alaka-lı mevzuat hükümleri dikkate alınır.(2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalışanlar bakımındanbu Yönetmelik hükümleri uygulanır.(3) Bu Yönetmeliğin oda ve yurtlar ile alaka-lı 4. bölümünde yer alan hükümlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 2. maddesinin 1. fıkrası kapsamına giren çalışanlar için uygulanmasında, 8/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılabilir Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğü için çalışan sayısı bakımından statü ayrımı yapılmaksızın 6331 sayılı Kanuna tabi tüm çalışanlar hesaba katılır. faka t bu çalışanların kendi özel mevzuatlarına göre kurulmuş oda, yurt, kreş ya daçocuk bakımevinin bulunması halinde söz konusu yükümlülük yerine getirilmiş sayılır.Bilgilendirme ve değerlendirmeMADDE 6 – (1) Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir.(2) işveren, gebe ya daemziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre EK-I’de belirtilen genel ve özel önlemleri alır.(3) işveren, işyerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini EK-II ve EK-III’teki etkenler, süreçler, çalışma koşulları ya daözel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan işleri de;a) sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe ya daemziren çalışanlar üzerindeki etkilerini belirlemekb) alınabilir önlemleri kararlaştırmaküzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kişisel şeklinde çalışanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.(4) Gebe ya daemziren çalışan, işyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik maksadı ile alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.Değerlendirme sonuçlarını izleyen eylemMADDE 7 – (1) Değerlendirme sonuçları, gebe ya daemziren çalışan için sağlık ve güvenlik olasılığını ya daçalışanın gebeliği ya daemzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında işveren, alaka-lı çalışanın çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici şeklinde değiştirir.(2) Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren alaka-lı çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır.(3) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli zaman içerisinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇalışma Koşulları ve izinlerGece çalışmasıMADDE 8 – (1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporu ile tespitinden itibaren doğuma kadar geçen zamanda gece çalışmaya zorlanamazlar.(2) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir se-ne boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu vaktin sonunda sağlık ve güvenlik bakımındansakıncalı olduğunun sağlık raporu ile saptan-dıği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.Çalışma saatleriMADDE 9 – (1) Gebe ya daemziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.Analık ve süt izniMADDE 10 – (1) Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile analık ve süt izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri uygulanır.Gebe çalışanın muayene izniMADDE 11 – (1) Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik checkleri için ücretli izin verilir.Emziren çalışanın çalıştırılmasıMADDE 12 – (1) Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının rapor ile belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile saptanan çalışan, raporda belirtilen zaman ve işlerde çalıştırılamaz.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMOda ve Yurtlar ile alaka-lı Genel HükümlerOda ve yurt açma yükümlülüğüMADDE 13 – (1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en oldukça çok 250 m uzaklıkta EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.(2) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den oldukça çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 mden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.(3) işverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlar ile yapacakları anlaşmalar ile da yerine getirebilirler.(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içi içerisinde bulunan bütü n işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar içerisinden çocuğunun annesi ölmüş ya davelayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.Oda ve yurtlardan faydalanacaklarMADDE 14 – (1) Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş ya davelayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1 yaşındaki, yurtlara velisinin isteği sonucu ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır.(2) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların mak-sat dışında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-24 aylık, 25-48 aylık ve 49-66 aylık çocuklar hepsi birbirrinden ayrı bulundurulur.(3) Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan ev-vel bırakılır, işin bitiminde alınır. Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartı ile ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımları ile ilgilenebilirler.Kayıt ve çıkışMADDE 15 – (1) Oda ve yurtlara kabul gören çocuklar, EK-V’te belirtilen kayıt ve kabul defterine yazılır.(2) Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların, ayrılış nedeni, tarihi, kiminle çıktığı, gözlem kağıdına ve kayıt kabul defterine işlenir. Çocuğun özel dosyası anne ya dababasına verilir.Oda ve yurtlarda bulundurulabilir ilaç ve tıbbi gereçlerMADDE 16 – (1) Oda ve yurtların gereken yerlerine çocukların vücut ısılarının ölçülmesi için termometreler konulur, buralarda EK-VI’dakiçizelgede yazılı olan ve ayrıyetten işyerinde görevlendirilmiş hekim tarafından gerekli görülen ilaç ve tıbbi gereçler bulundurulur. Bunlar özel bir dolap içerisinde ve kolayca kullanılabilecek şekilde saklanır ve düzenli şeklinde işyerinde görevlendirilmiş hekim tarafından gözden geçirilerek bozulmuş ya dakullanılmaz duruma gelmiş yahut tükenmiş bulunanların yerlerine yenileri konulur.Personel, yönetim ve gözetimMADDE 17 – (1) Oda ve yurtlarda çalışabilir yönetici, sağlık personeli ve ötek i personelin nitelikleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir;a) Yönetici: Oda ve yurtların amacına uygun olarak, işleyişle alaka-lı idari konulardaki her türlü işlerden ve oda ve yurtlardaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortam içerisinde yaşama, gelişme ve eğitimlerinin sağlanmasından 1. derecede sorumlu olmak üzere aşağıdaki niteliklerden birine malik kişilerden biri yönetici şeklinde görevlendirilir:1) Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesinde eğitim, psikoloji, çocuk sağlığı ya daçocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından birinde yükseköğrenim görmüş olmak,2) Okul öncesinde öğretmeni unvanını almış olmak.b) Sağlık personeli: Oda ve yurtlar, işyeri hekiminin tıbbi gözetimi altındadır. Çocukların sağlık durumları düzenli aralıklar ile check edilir ve gereği yapılır. işyeri hekimi ile işyeri hemşiresi, çocukların periyodik sağlık checklerini yapmak, sağlıkla alaka-lı kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak ya daaldırmak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli denetimleri yapmakla görevlidir.c) ötek i personel:1) Oda ve yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulur. Çocuk bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu ya dabenzeri mesleklerden olması zorunludur. Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı ile Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu ya dabenzeri meslek mensubu eleman bulundurulur.2) Oda ve yurtlardaki toplam çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve ötek i hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul diploması ya daokur yazarlık belgesi almış ve sağlıklı olma şartı aranır.ç) Yukarıda belirtilen personel dışında, işverence gerekli görüldüğü takdirde, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları ile müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar görevlendirilebilir. Bunlar kendi alanları ile alaka-lı çalışma programları çerçevesinde faaliyet gösterirler.d) Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları maksadı ile buralarda çalıştırılabilir bütü n personelin işe girişte ve periyodik şeklinde akıl ve vücut sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlık checkü yapılır. Bulaşıcı hastalığı bulunanlar ile çocukların sağlık ve gelişimlerini negatif etkileyebilecek personel çalıştırılmaz.Çocukların muayeneleriMADDE 18 – (1) Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar ev-vel gözlem odasına alınır ve işyeri hekiminin muayenesinden geçirilir. Bulaşıcı ya datehlikeli bir hastalığı bulunmayan ya daportör olmayan çocuklar hakkında rapor düzenlenir, raporlar çocukların özel dosyalarında saklanır.(2) Bulaşıcı ya datehlikeli bir hastalığı olanlar, hastalık kuşkusu bulunanlar ya daportör olan çocuklar, sağlıklı olduklarının belirlenmesine kadar oda ve yurtlara alınmazlar.(3) Bulaşıcı hastalığa tutulan ya datutulduğundan şüphe edilen oda ve yurtlarda bulunan çocuklar işyeri hekimine muayene ettirilmek üzere derhal gözlem odalarına alınırlar. Muayene sonucunda bulaşıcı ya datehlikeli bir hastalığa tutulduğu anlaşılan çocuklar, işyeri hekimince bir sağlık kuruluşuna gönderilir ve hali ile alaka-lı şeklinde velisi bilgilendirilir.(4) Oda ya dayurda kabul gören her çocuk için EK-VII’de yer alan gözlem kağıdı doldurulur ve özel dosyasına konur. Çocuklar burada kaldığı sürece, onların sağlık ve genel gelişme durumları, beden yapıları ve ruhsal özel olarakri düzenli aralıklar ile işyeri hekimince EK-VIII’de yer alan sağlık muayenesi kağıtlarına işlenir.(5) Oda ve yurtlarda kalan çocukların aşılarının yapılıp yapılmadığı işyeri hekimince takip edilir, çocukların aşısız ya daeksik aşılı olduğunun tespiti halinda çocuğun kayıtlı yer aldı ğı aile hekimine götürülmesi hususunda velileri bilgilendirilir.Çocukların beslenmesiMADDE 19 – (1) Oda ve yurtlarda, çocukların ihtiyaçlarına göre gerekli besinler, kahvaltıları ve yemekleri verilir. Yemek listeleri ve tamamlayıcı beslenmenin düzenlenmesinde işyeri hekiminin görüşleri alınır.(2) Çocuklara ayrıyetten, günde 250’şer gram dayanıklı ya dapastörize, yoksa kaynamış süt ya dayoğurt verilir.Çocukların eğitim ve geliştirilmeleriMADDE 20 – (1) Oda ve yurtlarda, çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlayabilir okul öncesinde eğitimlerin verilmesi sağlanır.işverenin yükümlülüğüMADDE 21 – (1) Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, beslenme gibi giderlerinin heps i işverenlerce karşılanır.(2) Buralar, ayda en az bir defa işveren ya davekili tarafından denetlenir. işveren, işveren vekili, işyeri hekimi ya dabu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir.Ortaklaşa kurulan oda ve yurtların yönetimiMADDE 22 – (1) Oda ve yurtlar birden oldukça çok işveren tarafından kurulduğu takdirde, bu işverenler ya daişveren vekilleri, ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin yönetimine dair kararları alırlar ve uygulanmasını sağlarlar.Oda ve yurtların bildirilmesiMADDE 23 – (1) işverenler, 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlar ile alaka-lı bilgi ve belgeleri, açılma tarihi itibarıylan itibaren en geç 30 gün içerisinde bir rapor halinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğüne gönderirler. Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir;a) işyerinin unvanı, bağlı olduğu Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü sicil numarası ve adresi,b) işyerinde çalıştırılan toplam çalışan sayısı ve kadın çalışan sayısı,c) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti,ç) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim araçlarının miktar ve çeşitleri.BEޞiNCi BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerYürürlükten kaldırılan yönetmelikMADDE 24 – (1) 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe ya daEmziren kadın milletinin Çalıştırılma ޞartları ile Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.Bildirim yükümlülüğüGEÇiCi MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten ev-vel 4857 sayılı Kanun gereğince 23 üncü madde kapsamında yapılan bildirimler geçerli sayılır.işyerlerinde açılan oda ve yurtlar ile alaka-lı bildirimGEÇiCi MADDE 2 – (1) 23 üncü maddede yer alan 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlar ile alaka-lı bildirim yapmayan işverenler 31/12/2013 yılı tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.YürürlükMADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz