Ali Ağaoğlunun Hiç Görmediği Çocuğu

12 Oca 2013 Cts 9:34
Bu haber 2.804 kez okundu
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

Ali Agaoglunun Hic Gormedigi Cocugu Ali Ağaoğlunun Hiç Görmediği ÇocuğuÜnlü iş adamı Ali Ağaoğlu, Sözcü Gazetesi nden Selin Kök e samimi açıklamalar yaptı..İŞTE O RÖPORTAJ
Uzun za­man­dır ta­nı­rım Ali Ağa­oğ­lu­’nu… Mü­ta­va­zılı­ğı, ken­diy­le ba­rı­şık ve do­ğal hal­le­ri­ni bi­raz şaş­kın­lık­la ama oldukça çok da tak­dir­le kar­şı­la­mı­şım­dır. Yo­ğun kar ya­ğı­şı da en­gel ola­ma­dı bu­luş­ma­mı­za… Yi­ne bütü n iç­ten­li­ği ile kar­şı­la­dı bi­zi, uzun za­man­dır gö­rüş­me­miş­tik “ne­re­ler­de­sin sen?” di­ye kar­şı­la­dı be­ni… Ko­nu­şa­cak oldukça çok şey var­dı, sı­cak ça­yı­mız, ol­maz­sa ol­maz fın­dık­lar eş­li­ğin­de ser­vis edi­lin­ce he­men baş­la­dık ko­yu soh­be­te…ALİ AĞAOĞLU’NUN 20 yı l ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ VİDEO GALERİ!En son ko­nuş­tu­ğu­muz­da “Baş­ba­ka­n’­a söz ver­dim, ço­cuk sa­yı­sı­nı art­tı­ra­ca­ğı­m” de­miş­ti­niz. Ne ol­du var mı bir ge­liş­me? Val­la­hi ben sö­zü­mü tut­tum, dört­le­dim.Na­sıl ya­ni, doğ­du mu, do­ğa­cak mı? Şa­şır­dın de­ğil mi? Val­la­hi ne ya­lan söy­li­ye­yim ben de şa­şır­dım. DNA tes­ti­ni de yap­tır­dım, so­nuç­la­rı da al­dım, an­la­ya­ca­ğın 4’e ta­mam­la­dım, da­ha da ben­den hiç­bir şey bek­le­me­sin­ler.


. Ben de öy­le bi­li­yor­dum. O her za­man ya­nım­da, ger­çi iş yo­ğun­lu­ğun­dan öy­le oyun fa­lan oy­na­ya­mı­yo­ruz. Dör­dün­cü ba­na tu­zak ol­du bi­li­yor­sun.Val­la­hi bil­mi­yo­rum ak­lım­da al­ma­dı, na­sıl bir tu­zak bu? Tu­zak iş­te bil­di­ğin bir tu­zak. Be­nim ini­si­ya­ti­fim­le ol­muş bir ço­cuk de­ğil­dir o.Hiç­bir şey an­la­ma­dım? Val­la­hi ba­na da sor­ma ben­ de an­la­ma­dım. Ka­dı­nı ne ta­nı­rım ne bi­li­rim. Tu­zak iş­te. Yol­da gör­sem an­ne­si­ni ta­nı­mam. Ha­tır­la­mı­yo­rum bi­le. Açık­ca­sı Em­re­’yi de ta­nı­mam, gör­me­dim çün­kü.Hiç gör­me­di­niz mi? Pe­ki ya ba­kı­mı, ih­ti­yaç­la­rı… O ko­nu­da hiç­bir ek­sik yok, her tür­lü mas­raf­la­rı­nı kar­şı­lı­yo­rum. Ama gör­mü­yo­rum, al­da­tıl­dım da­ha ne ol­sun?Ne de­sem bi­le­me­dim ama vic­dan­lı bir in­san­sı­nız, Em­re­’y­le enin­de so­nun­da gö­rü­şe­ce­ği­ni­zi dü­şü­nü­yo­rum? Val­la­hi Se­lin, şu an inan bil­mi­yo­rum, kız­gı­nım. Be­nim en ta­ham­mül ede­me­di­ğim şey­dir ya­lan, af­fım yok ya­ni… Ney­se ka­pa­ta­lım bu ko­nu­yu.Adriana hayranı ama…Ali Ağa­oğ­lu gü­ne na­sıl baş­lı­yor? Sa­bah 5’te de yat­sam, en geç 7’de kal­ka­rım. Ger­çi en geç 12’de ya­ta­rım. Du­şu­mu alır, kah­val­tı­mı ya­pa­rım. 8’de işi­min ba­şı­ma ge­çe­rim. Ya­nım­da Ad­ri­ana Li­ma ol­sa bi­le um­rum­da ol­maz.Bu Ad­ri­ana Li­ma hay­ran­lı­ğı­nız hiç bit­me­ye­cek sa­nı­rım. Rek­lam fil­mi­niz­de be­ra­ber oy­na­sa­nız ol­maz mı? Hay­ran­lık bit­mez, gü­zel ka­dın Al­la­hı var. Ama re­kam fil­mi ol­maz, ben da­ha po­pü­le­rim. Hem ben da­ha ya­kı­şık­lı ve da­ha ka­riz­ma­ti­ğim oy­na­mam onun­la.
Muhteşem Y.Y. büyütülmemeliDi­zi sey­re­de­bi­li­yor mu­su­nuz? Muh­te­şem Yüz­yıl tar­tış­ma­la­rı­na ne di­yor­su­nuz? Di­zi sey­re­de­cek pek vak­tim ol­mu­yor. Tu­rizm Ba­ka­lı­ğı­’nın ye­rin­de ol­sam yüz mil­yon­lar­ca do­lar rek­la­ma har­ca­ya­ca­ğı­ma ina­nın bu pa­ra­yı Tür­ki­ye­’nin ta­nı­tı­mı­na da­ha oldukça çok kat­kı­da bu­lu­nan di­zi­le­re ak­ta­rı­rım. Ya­ni bu­gün bü­tün kom­şu ül­ke­ler­de Türk di­zi­le­ri ya­yın­la­nın­ca ha­yat du­ru­yor, özel­lik­le Kör­fez ül­ke­le­rin­de ina­nıl­maz bir il­gi var.Siz bu il­gi­ye na­sıl ta­nık ol­du­nuz? Ben 2012 yı­lın­da 1000 ci­va­rın­da ko­nut sat­tım Kör­fez ül­ke­le­ri­ne. Bu di­zi­ler ön yar­gı­la­rı kal­dır­dı or­ta­dan, Türk in­sa­nının ta­nın­ma­sı­nı sağ­la­dı. Bu di­zi­ler sa­ye­sin­de da­ha ra­hat ile­ti­şim ku­ru­lu­yor ar­tık. Çün­kü ora­da­ki in­san­la­rın bi­zim­le il­gi­li fi­kir­le­ri var. Hem di­zi­yi sa­tı­yor­lar dö­viz ge­ti­ri­yor­lar hem de ta­nı­tım ya­pı­yor­lar da­ha ne ol­sun. Bu ne­den­le ge­rek Muh­te­şem Yüz­yı­l’­ın, ge­rek­se di­ğer ya­pım­la­rın di­zi ol­du­ğu­nu unut­ma­mak la­zım. Ta­ri­hi bel­ge­sel ni­te­li­ğiy­le ya­pıl­ma­dı­ğı aşi­kar, bu bir oyun­cu­luk sa­na­tı­dır, il­gi çek­mek için bir­ta­kım aşı­rı­lık­lar ya­pı­la­bi­lir. oldukça çok da bü­yüt­me­mek ge­rek.Bat­tı di­yen­le­re inat 5 daire değerinde ara­ba si­pa­riş et­timBu ara­lar ara­ba­la­rı­nız­dan da hiç bah­se­dil­mi­yor, ha­yır­dır bit­ti mi ara­ba sev­da­nız? Bi­ter mi be­nim ara­ba sev­dam. Da­ha ye­ni Roy­ce Roy­ce Ghost Long al­dım. Ghost mo­de­li za­ten var­dı bir­ de Long ala­yım de­dim. ayrıyetten önü­müz­de­ki ay ge­le­cek bir ara­bam var; Roy­ce Roy­ce özel ya­pım Phan­tom.Ne ka­dar bu ara­ba? Ver­di­ğim pa­ra­yı say­maz­san iyi pa­ra.İyi­sin­den 5 Ağa­oğ­lu da­ire­si eder mi? Ne ya­lan söy­li­ye­yim eder.Ama son gün­ler­de si­zin için ma­li sı­kın­tı çe­ki­yor di­yor­lar… Duy­du­ğu­na de­ğil gör­dü­ğü­ne ina­nan­cak­sın. Ha­set in­san­lar on­lar… Sü­rek­li ye­ni yer­ler, ye­ni ara­ba­lar alı­yo­rum na­sıl olu­yor bu.Si­zin­le en son ko­nuş­tu­ğu­muz­da “Ça­ğa­tay Ulu­so­y’­dan ya­kı­şık­lı­yı­m” de­miş­ti­niz. Bu sö­zü­nüz­den yo­la çı­ka­rak ben ­de şim­di si­ze “Tu­ba Bü­yü­küs­tün mü, Be­ren Sa­at mi gü­zel?” di­ye sor­sam. Hâ­lâ Ça­ğa­ta­y’­dan ya­kı­şık­lı ol­du­ğu­mu söy­lü­yo­rum. Ça­ğa­ta­y da be­nim­le ay­nı fi­kir­de. Di­ğer ko­nu­ya ge­lin­ce, iki­si de oldukça çok gü­zel kız­lar, kı­yas­la­ma­mak la­zım. Türk Si­ne­ma­sı­’nın ye­ni ne­sil en iyi 2 is­mi­ne sa­hip çı­ka­lım.Ağa­oğ­lu­’n­dan ka­ra­la­ha­na dol­ma­sı ta­ri­fiEn sev­di­ği­niz ye­meği sorsam…Akan su­lar du­rur, ana­mın yap­tı­ğı ka­ra­la­ha­na dol­ma­sı de­rim. Ana­cı­ğım 78 ya­şın­da hâ­lâ haf­ta­da bir ken­di el­le­riy­le sar­dı­ğı ka­ra­la­ha­na dol­ma­sı­nı ya­pıp ba­na gön­de­rir.Ta­ri­fi­ni ve­re­bi­lir mi­si­niz? Şim­di ka­ra­la­ha­na­nın içi­ni, ka­sap­ta sa­tır­la in­ce in­ce doğ­rat­tı­rıp par­ça et­ten ya­pa­cak­sı­nız. Dol­ma­lar iri iri ola­cak. Ten­ce­re­nin al­tı­na ilik­li et­li ke­mik, ol­ma­dı, ka­bur­ga­la­rı di­ze­cek­si­niz, üs­tü­ne de dol­ma­la­rı yer­leş­tir­di­niz mi ta­mam­dır. Kı­sık ateş­te mis gi­bi olur. Bir­gün ten­ce­re ge­lin­ce siz­le­ri de ça­ğı­rı­rım hep be­ra­ber ye­riz.Bes­len­me­niz na­sıl? Si­zi şan­ti­ye­de­ki iş­çi­ler­le ye­mek yediğiniz gö­rün­tü­le­ri­niz­le de ha­tır­lı­yo­ruz…Et ye­mez­sem ken­di­mi doy­muş his­set­mem. Onun dı­şın­da o ol­sun bu ol­ma­sın gi­bi der­dim yok­. İş­çi­ler­le ye­mek kuy­ru­ğu­na gi­rip ye­me­ği ye­mek, ku­ru fa­sul­ye­ye ek­mek ban­mak en gü­ze­li. Bir ta­bak ku­ru fa­sul­ye­yi, ko­ca is­ta­ko­za de­ğiş­mem.
He­pi­mi­zin bir ço­cuk ya­nı var ga­li­baSoh­be­ti tam bi­tir­dik der­ken ak­lı­ma gel­di tu­ta­ma­dım ken­di­mi, ha­zır dı­şar­da la­pa la­pa kar da ya­ğı­yor… “En son ne za­man kar to­pu oy­na­dı­nız Ali Bey?” Gü­lüm­se­di şöy­le bir; “Val­la­hi ne ya­lan söy­li­ye­yim ha­tır­la­mı­yo­ru­m” de­di ve hep bir­lik­te ofi­si­nin te­ra­sı­na çı­kı­ver­dik. Ne olur­sa ol­sun he­pi­mi­zin bir ço­cuk ya­nı var ga­li­ba ne der­si­niz?
Selin Kök / Sözcü
ALİ AĞAOĞLU’NUN BAŞI DERTTE.. VİDEO
ALİ AĞAOĞLU KLİP YILDIZI ÇIKTI.. VİDEO
DENİZ KENARINDA OLSA KAYIKLA GEZERDİM.. VİDEO
LEYLA İLE MECNUN ALİ AĞAOĞLU’NU TİYE ALDI.. VİDEO
YALAN DÜNYA ALİ AĞOĞLU’NU NASİL TİYE ALDI.. VİDEO
ALİ AĞAOĞLU ENVER AYSEVER’İN SORULARINI yanıtladı.. VİDEO

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Aranan Kelimeler:

  • ali ağaoğlunun kaç çocuğu var
  • ali ağaoğlunun çocukları
  • ali ağaoğlunun kaç çocuğu var
  • ali ağaoğlu çocuğu varmı

Benzer Haberler

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü ünlü kaymakamla ilgili flaş detaylar… Gaziantep...

Yorum 
0
Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı çocukların borazan ve tenekeli kuş nöbeti… ޞırnak’ın...

Yorum 
0
Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan çağrısı… İstanbul...

Yorum 
0
Medipol Başakşehir İlk Peşinde

Medipol Başakşehir ilk peşinde… İstanbul ili –...

Yorum 
0
AKP İlçe Başkanı Partimin Önüne Biri Fındık Dökmüş Gelin Bu Adamı Temizleyin

AKP İlçe Başkanı Partimin önüne biri fındık dökmüş gelin...

Yorum 
0
Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol kenarında ağaca asılı gelinlik şaşırttı… Keşan-...

Yorum 
0
Emniyetten Çok Önemli Pasaport Uyarısı

Emniyetten çok önemli pasaport uyarısı… Yurtdışına...

Yorum 
0
Çocuğa Cinsel İstismara 19 Yıl Hapis

Çocuğa cinsel istismara 19 yıl hapis… Kayseri ili 3. Ağır...

Yorum 
0
HDP Alanya İlçe Eşbaşkanı Gözaltına Alındı

HDP Alanya İlçe Eşbaşkanı gözaltına alındı… HDP...

Yorum 
0

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:


Online Alışveriş Sahurda İkiye Katlandı

Online Alışveriş Sahurda İki...

Online alışveriş sahurda ikiye katlandı…Sabancı Topluluğu’nun online alışveriş platformu kliksa.com, Ramazan boyunca internet üzerinden...

Yasak Aşk Sitesi Hacklendi

Yasak Aşk Sitesi Hacklendi

Yasak aşk sitesi hacklendi…Evli kişilere çöpçatanlık hizmeti veren Ashley Madison internet sitesi, bilgisayar korsanları tarafından hack’lendi...

HDPli Adayın Eşi Ve Oğlu Suruçta Hayatını Kaybetti

HDPli Adayın Eşi Ve Oğlu Sur...

HDPli adayın eşi ve oğlu Suruçta hayatını kaybetti…Suruç ilçesi’nde bugün öğle vakitlerinde olan patlamanın acısı Bursa’ya...

İşini Beğenmeyen Yandı Hükümet Azaltacak

İşini Beğenmeyen Yandı Hüküm...

İŞKUR tarafından 3 kez iş önerildiği halde kabul etmeyenin sosyal yardımları kademeli şeklinde azaltılacak Hükümet tasarruf önlemleri çerçevesinde...

POPÜLER HABERLER

Nil Erkoçlar Pişman Oldu Mu

Nil Erkoçlar Pişman Oldu Mu

Tolga Karel, Rüzgar Erkoçlar’ın çocuk pişmanlığı yaşadığını...

Saat Tabirleri Şu Saatte Seni Düşünüyor

Saat Tabirleri Şu Saatte Seni Düşün...

Çift Saatlerin Anlamları; 01:01 > Seni Seviyor 02:02 > Senden Hoşlanıyor...

Nil Erkoçların Penisi Kaç Cm

Nil Erkoçların Penisi Kaç Cm

Nil Erkoçlar\’ın cinsiyet değiştirip erkek olmasından sonra herkesin...

İnternette Kendi Seks Görüntüsünü İzleyen Adam

İnternette Kendi Seks Görüntüsünü İ...

Trabzon da 44 yaşındaki O.F.S. bir kadın ile seks ilişkisinin görüntüsünü...

Daum İmzaladı

Daum İmzaladı

Bursaspor Takımı’un yeni Teknik Direktörü Christoph Daum, kendisini...

Nil Erkoçların Erkek Olma Nedeni

Nil Erkoçların Erkek Olma Nedeni

Oyunculuğa 10 yaşında reklam filmleri ile başlayan ve sonrasında birçok...