Uygun Kredi Bak

Uygun Kredi Bak

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Ali Ağaoğlunun Hiç Görmediği Çocuğu
Ali Ağaoğlunun Hiç Görmediği Çocuğu

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, Sözcü Gazetesi nden Selin Kök e samimi açıklamalar yaptı..İŞTE O RÖPORTAJ Uzun za­man­dır ta­nı­rım Ali Ağa­oğ­lu­’nu… Mü­ta­va­zılı­ğı, ken­diy­le ba­rı­şık ve do­ğal hal­le­ri­ni bi­raz şaş­kın­lık­la ama oldukça çok da tak­dir­le kar­şı­la­mı­şım­dır. Yo­ğun kar ya­ğı­şı da en­gel ola­ma­dı bu­luş­ma­mı­za… Yi­ne bütü n iç­ten­li­ği ile kar­şı­la­dı bi­zi, uzun za­man­dır gö­rüş­me­miş­tik “ne­re­ler­de­sin sen?” di­ye […]

Ali-Agaoglunun-Hic-Gormedigi-CocuguÜnlü iş adamı Ali Ağaoğlu, Sözcü Gazetesi nden Selin Kök e samimi açıklamalar yaptı..İŞTE O RÖPORTAJ
Uzun za­man­dır ta­nı­rım Ali Ağa­oğ­lu­’nu… Mü­ta­va­zılı­ğı, ken­diy­le ba­rı­şık ve do­ğal hal­le­ri­ni bi­raz şaş­kın­lık­la ama oldukça çok da tak­dir­le kar­şı­la­mı­şım­dır. Yo­ğun kar ya­ğı­şı da en­gel ola­ma­dı bu­luş­ma­mı­za… Yi­ne bütü n iç­ten­li­ği ile kar­şı­la­dı bi­zi, uzun za­man­dır gö­rüş­me­miş­tik “ne­re­ler­de­sin sen?” di­ye kar­şı­la­dı be­ni… Ko­nu­şa­cak oldukça çok şey var­dı, sı­cak ça­yı­mız, ol­maz­sa ol­maz fın­dık­lar eş­li­ğin­de ser­vis edi­lin­ce he­men baş­la­dık ko­yu soh­be­te…ALİ AĞAOĞLU’NUN 20 yı l ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ VİDEO GALERİ!En son ko­nuş­tu­ğu­muz­da “Baş­ba­ka­n’­a söz ver­dim, ço­cuk sa­yı­sı­nı art­tı­ra­ca­ğı­m” de­miş­ti­niz. Ne ol­du var mı bir ge­liş­me? Val­la­hi ben sö­zü­mü tut­tum, dört­le­dim.Na­sıl ya­ni, doğ­du mu, do­ğa­cak mı? Şa­şır­dın de­ğil mi? Val­la­hi ne ya­lan söy­li­ye­yim ben de şa­şır­dım. DNA tes­ti­ni de yap­tır­dım, so­nuç­la­rı da al­dım, an­la­ya­ca­ğın 4’e ta­mam­la­dım, da­ha da ben­den hiç­bir şey bek­le­me­sin­ler.[r]. Ben de öy­le bi­li­yor­dum. O her za­man ya­nım­da, ger­çi iş yo­ğun­lu­ğun­dan öy­le oyun fa­lan oy­na­ya­mı­yo­ruz. Dör­dün­cü ba­na tu­zak ol­du bi­li­yor­sun.Val­la­hi bil­mi­yo­rum ak­lım­da al­ma­dı, na­sıl bir tu­zak bu? Tu­zak iş­te bil­di­ğin bir tu­zak. Be­nim ini­si­ya­ti­fim­le ol­muş bir ço­cuk de­ğil­dir o.Hiç­bir şey an­la­ma­dım? Val­la­hi ba­na da sor­ma ben­ de an­la­ma­dım. Ka­dı­nı ne ta­nı­rım ne bi­li­rim. Tu­zak iş­te. Yol­da gör­sem an­ne­si­ni ta­nı­mam. Ha­tır­la­mı­yo­rum bi­le. Açık­ca­sı Em­re­’yi de ta­nı­mam, gör­me­dim çün­kü.Hiç gör­me­di­niz mi? Pe­ki ya ba­kı­mı, ih­ti­yaç­la­rı… O ko­nu­da hiç­bir ek­sik yok, her tür­lü mas­raf­la­rı­nı kar­şı­lı­yo­rum. Ama gör­mü­yo­rum, al­da­tıl­dım da­ha ne ol­sun?Ne de­sem bi­le­me­dim ama vic­dan­lı bir in­san­sı­nız, Em­re­’y­le enin­de so­nun­da gö­rü­şe­ce­ği­ni­zi dü­şü­nü­yo­rum? Val­la­hi Se­lin, şu an inan bil­mi­yo­rum, kız­gı­nım. Be­nim en ta­ham­mül ede­me­di­ğim şey­dir ya­lan, af­fım yok ya­ni… Ney­se ka­pa­ta­lım bu ko­nu­yu.Adriana hayranı ama…Ali Ağa­oğ­lu gü­ne na­sıl baş­lı­yor? Sa­bah 5’te de yat­sam, en geç 7’de kal­ka­rım. Ger­çi en geç 12’de ya­ta­rım. Du­şu­mu alır, kah­val­tı­mı ya­pa­rım. 8’de işi­min ba­şı­ma ge­çe­rim. Ya­nım­da Ad­ri­ana Li­ma ol­sa bi­le um­rum­da ol­maz.Bu Ad­ri­ana Li­ma hay­ran­lı­ğı­nız hiç bit­me­ye­cek sa­nı­rım. Rek­lam fil­mi­niz­de be­ra­ber oy­na­sa­nız ol­maz mı? Hay­ran­lık bit­mez, gü­zel ka­dın Al­la­hı var. Ama re­kam fil­mi ol­maz, ben da­ha po­pü­le­rim. Hem ben da­ha ya­kı­şık­lı ve da­ha ka­riz­ma­ti­ğim oy­na­mam onun­la.
Muhteşem Y.Y. büyütülmemeliDi­zi sey­re­de­bi­li­yor mu­su­nuz? Muh­te­şem Yüz­yıl tar­tış­ma­la­rı­na ne di­yor­su­nuz? Di­zi sey­re­de­cek pek vak­tim ol­mu­yor. Tu­rizm Ba­ka­lı­ğı­’nın ye­rin­de ol­sam yüz mil­yon­lar­ca do­lar rek­la­ma har­ca­ya­ca­ğı­ma ina­nın bu pa­ra­yı Tür­ki­ye­’nin ta­nı­tı­mı­na da­ha oldukça çok kat­kı­da bu­lu­nan di­zi­le­re ak­ta­rı­rım. Ya­ni bu­gün bü­tün kom­şu ül­ke­ler­de Türk di­zi­le­ri ya­yın­la­nın­ca ha­yat du­ru­yor, özel­lik­le Kör­fez ül­ke­le­rin­de ina­nıl­maz bir il­gi var.Siz bu il­gi­ye na­sıl ta­nık ol­du­nuz? Ben 2012 yı­lın­da 1000 ci­va­rın­da ko­nut sat­tım Kör­fez ül­ke­le­ri­ne. Bu di­zi­ler ön yar­gı­la­rı kal­dır­dı or­ta­dan, Türk in­sa­nının ta­nın­ma­sı­nı sağ­la­dı. Bu di­zi­ler sa­ye­sin­de da­ha ra­hat ile­ti­şim ku­ru­lu­yor ar­tık. Çün­kü ora­da­ki in­san­la­rın bi­zim­le il­gi­li fi­kir­le­ri var. Hem di­zi­yi sa­tı­yor­lar dö­viz ge­ti­ri­yor­lar hem de ta­nı­tım ya­pı­yor­lar da­ha ne ol­sun. Bu ne­den­le ge­rek Muh­te­şem Yüz­yı­l’­ın, ge­rek­se di­ğer ya­pım­la­rın di­zi ol­du­ğu­nu unut­ma­mak la­zım. Ta­ri­hi bel­ge­sel ni­te­li­ğiy­le ya­pıl­ma­dı­ğı aşi­kar, bu bir oyun­cu­luk sa­na­tı­dır, il­gi çek­mek için bir­ta­kım aşı­rı­lık­lar ya­pı­la­bi­lir. oldukça çok da bü­yüt­me­mek ge­rek.Bat­tı di­yen­le­re inat 5 daire değerinde ara­ba si­pa­riş et­timBu ara­lar ara­ba­la­rı­nız­dan da hiç bah­se­dil­mi­yor, ha­yır­dır bit­ti mi ara­ba sev­da­nız? Bi­ter mi be­nim ara­ba sev­dam. Da­ha ye­ni Roy­ce Roy­ce Ghost Long al­dım. Ghost mo­de­li za­ten var­dı bir­ de Long ala­yım de­dim. ayrıyetten önü­müz­de­ki ay ge­le­cek bir ara­bam var; Roy­ce Roy­ce özel ya­pım Phan­tom.Ne ka­dar bu ara­ba? Ver­di­ğim pa­ra­yı say­maz­san iyi pa­ra.İyi­sin­den 5 Ağa­oğ­lu da­ire­si eder mi? Ne ya­lan söy­li­ye­yim eder.Ama son gün­ler­de si­zin için ma­li sı­kın­tı çe­ki­yor di­yor­lar… Duy­du­ğu­na de­ğil gör­dü­ğü­ne ina­nan­cak­sın. Ha­set in­san­lar on­lar… Sü­rek­li ye­ni yer­ler, ye­ni ara­ba­lar alı­yo­rum na­sıl olu­yor bu.Si­zin­le en son ko­nuş­tu­ğu­muz­da “Ça­ğa­tay Ulu­so­y’­dan ya­kı­şık­lı­yı­m” de­miş­ti­niz. Bu sö­zü­nüz­den yo­la çı­ka­rak ben ­de şim­di si­ze “Tu­ba Bü­yü­küs­tün mü, Be­ren Sa­at mi gü­zel?” di­ye sor­sam. Hâ­lâ Ça­ğa­ta­y’­dan ya­kı­şık­lı ol­du­ğu­mu söy­lü­yo­rum. Ça­ğa­ta­y da be­nim­le ay­nı fi­kir­de. Di­ğer ko­nu­ya ge­lin­ce, iki­si de oldukça çok gü­zel kız­lar, kı­yas­la­ma­mak la­zım. Türk Si­ne­ma­sı­’nın ye­ni ne­sil en iyi 2 is­mi­ne sa­hip çı­ka­lım.Ağa­oğ­lu­’n­dan ka­ra­la­ha­na dol­ma­sı ta­ri­fiEn sev­di­ği­niz ye­meği sorsam…Akan su­lar du­rur, ana­mın yap­tı­ğı ka­ra­la­ha­na dol­ma­sı de­rim. Ana­cı­ğım 78 ya­şın­da hâ­lâ haf­ta­da bir ken­di el­le­riy­le sar­dı­ğı ka­ra­la­ha­na dol­ma­sı­nı ya­pıp ba­na gön­de­rir.Ta­ri­fi­ni ve­re­bi­lir mi­si­niz? Şim­di ka­ra­la­ha­na­nın içi­ni, ka­sap­ta sa­tır­la in­ce in­ce doğ­rat­tı­rıp par­ça et­ten ya­pa­cak­sı­nız. Dol­ma­lar iri iri ola­cak. Ten­ce­re­nin al­tı­na ilik­li et­li ke­mik, ol­ma­dı, ka­bur­ga­la­rı di­ze­cek­si­niz, üs­tü­ne de dol­ma­la­rı yer­leş­tir­di­niz mi ta­mam­dır. Kı­sık ateş­te mis gi­bi olur. Bir­gün ten­ce­re ge­lin­ce siz­le­ri de ça­ğı­rı­rım hep be­ra­ber ye­riz.Bes­len­me­niz na­sıl? Si­zi şan­ti­ye­de­ki iş­çi­ler­le ye­mek yediğiniz gö­rün­tü­le­ri­niz­le de ha­tır­lı­yo­ruz…Et ye­mez­sem ken­di­mi doy­muş his­set­mem. Onun dı­şın­da o ol­sun bu ol­ma­sın gi­bi der­dim yok­. İş­çi­ler­le ye­mek kuy­ru­ğu­na gi­rip ye­me­ği ye­mek, ku­ru fa­sul­ye­ye ek­mek ban­mak en gü­ze­li. Bir ta­bak ku­ru fa­sul­ye­yi, ko­ca is­ta­ko­za de­ğiş­mem.
He­pi­mi­zin bir ço­cuk ya­nı var ga­li­baSoh­be­ti tam bi­tir­dik der­ken ak­lı­ma gel­di tu­ta­ma­dım ken­di­mi, ha­zır dı­şar­da la­pa la­pa kar da ya­ğı­yor… “En son ne za­man kar to­pu oy­na­dı­nız Ali Bey?” Gü­lüm­se­di şöy­le bir; “Val­la­hi ne ya­lan söy­li­ye­yim ha­tır­la­mı­yo­ru­m” de­di ve hep bir­lik­te ofi­si­nin te­ra­sı­na çı­kı­ver­dik. Ne olur­sa ol­sun he­pi­mi­zin bir ço­cuk ya­nı var ga­li­ba ne der­si­niz?
Selin Kök / Sözcü
ALİ AĞAOĞLU’NUN BAŞI DERTTE.. VİDEO
ALİ AĞAOĞLU KLİP YILDIZI ÇIKTI.. VİDEO
DENİZ KENARINDA OLSA KAYIKLA GEZERDİM.. VİDEO
LEYLA İLE MECNUN ALİ AĞAOĞLU’NU TİYE ALDI.. VİDEO
YALAN DÜNYA ALİ AĞOĞLU’NU NASİL TİYE ALDI.. VİDEO
ALİ AĞAOĞLU ENVER AYSEVER’İN SORULARINI yanıtladı.. VİDEO

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Aranan Kelimeler:

  • ali ağaoğlunun kaç çocuğu var
  • ali ağaoğlunun çocukları
  • ali ağaoğlunun kaç çocuğu var
  • ali ağaoğlu çocuğu varmı
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz